Checklist soortenbescherming

Stappen
Stap 1|9 Introductie en voorwaarden

Checklist soortenbescherming ruimtelijke ingrepen versie 1-2017

De Wet Natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van planten en dieren op het gehele grondgebied van Nederland (artikelen 3.1 t/m 3.11). Dit betekent dat als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een omgeving waar één of meerdere beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn, u deze checklist kunt doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag of u een ontheffing nodig heeft. Deze checklist is bedoeld voor ruimtelijke ingrepen en niet voor activiteiten of handelingen zijnde evenementen, onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, tijdelijke natuur, opvang van wilde dieren en beheer- en schadebestrijding. Doden en verwonden van dieren is verder buiten beschouwing gelaten daar dit ten allen tijde voorkomen moet worden en daar waar dat niet mogelijk is, is altijd een ontheffing nodig. Deze checklist is verder uitsluitend indicatief en komt niet in de plaats van een bestuurlijk rechtsoordeel. Rechten kunnen hier niet aan worden ontleend. De checklist is bovendien dynamisch van aard en kan naar gelang de best beschikbare inzichten worden aangepast. U dient daartoe het juiste versienummer van de door u gebruikte checklist te vermelden indien u ons verzoekt om een bestuurlijk rechtsoordeel of indien u naar de checklist verwijst in de ontheffingsaanvraag. LET OP! ALS U ONDERSTAANDE VRAGEN INVULT, IS ER GEEN MOGELIJKHEID TOT HET GENEREREN VAN EEN OVERZICHT VAN DE DEELCONCLUSIES (EXPORT) AANGAANDE EEN MOGELIJKE ONTHEFFINGPLICHT VOOR EIGEN GEBRUIK. U DIENT DEZE DAAROM ZELF TE NOTEREN.